טופס הגשת בקשה להלוואה

ברוכים הבאים לעמוד הגשת בקשה דיגיטלית להלוואה לדיור מקרנות תשרי
מקווים שתמצאו את מסלול הבקשה ידידותי ויעיל וכולנו תקווה כי בסופו תוכלו לקבל את המימון הנדרש לרכישת הדירה החדשה

שימו לב כי נכון להיום ניתן להגיש בקשות להלוואה רק על פי הקריטריונים הבאים :
• הלוואה לדיור , דירה חדשה מקבלן בלבד
• לפרוייקט יש ליווי בנקאי/פיננסי + ערבות ע"פ חוק מכר
• ההלוואה ניתנת בכפוף לשעבוד ראשון של הנכס לטובת קרנות תשרי
(לא ניתן לתת הלוואות לדירות יד שניה / קבוצות רכישה / השלמות למשכנתא קיימת)

לפרטים נוספים ניתן ליצור עמנו קשר דרך עמוד "צור קשר"

אין בבקשה זו בכדי להוות התחייבות של הלווה ליטול את ההלוואה ו/או התחייבות של המלווה לאישור ומתן ההלוואה. העמדת ההלוואה ותנאיה ייקבעו לאחר סיום הליך החיתום על ידי המלווה וקבלת מלוא המסמכים והפרטים הנדרשים, כפי שמפורט להלן, על פי המקרה והעניין, ככל שיידרשו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המלווה.
מתן האשראי, שיעור הריבית, קביעת הביטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי והוראות כל דין, נהלי החברה ואישורה.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

שנתחיל ?

פרטי המבקשים:

(בעלי הנכס כפי שמצוין בהסכם המכר)

יפויי כח לעבודה מול יועץ משכנתאות :


שימו לב כי במילוי פרטים אלו אתם מייפים את כוחו של יועץ המשכנתאות להעביר בשמכם מסמכים ולמלא בעבורכם פרטים.
כל ההתכתבויות , השאילתות והמסמכים יעברו דרך היועץ על מנת שלא להטריד אתכם בתהליך.

במידה ואין יועץ משכנתאות , ההתקשרות תהיה מול הלווה הרשום כמבקש ראשי 1.

חתימה

מבקש ראשי 1:

(במידה ואין יועץ משכנתאות , פרטי איש קשר זה ישמשו לצורכי התקשרות )

פרטי השכלה:


חתימת מבקש 1

מבקש ראשי 2:

פרטי השכלה:


חתימת מבקש 2

נתוני הכנסות של מבקשי ההלוואה:

הכנסות מבקש 1 מבקש 2 סה"כ
*הכנסה חודשית תלוש נטו:
*הכנסות חודשיות כעצמאים נטו:
*הכנסות משכר דירה בדירות קיימות:
הכנסות משכר דירה עתידי:
קצבת ילדים:
הכנסות מתמיכות: (כגון מלגות אברכים):
הכנסות מקצבאות (כגון ביטוח לאומי, סיוע בשכר דירה):
הכנסות אחרות:

עושר פיננסי:

מבקש 1 מבקש 2 סה"כ
מספר דירות בבעלותכם:
מספר משרדים בבעלותכם:
מספר קרקעות בבעלותכם:
שווי משוער של כלל הנכסים בבעלותכם [בש"ח]:
מבקש 1 מבקש 2 סה"כ
קרן פנסיה:
קרן השתלמות:
חסכון/פקדונות:

נתוני הוצאות והתחייבויות של מבקשי ההלוואה:משכנתאות:

בעבור נכס (עבור איזה נכס נלקחה המשכנתא) בנק יתרת החוב במשכנתא החזר חודשי במשכנתא
במידה וקיימת משכנתא נוספת , לחץ כאן

הלוואות:

מטרת לקיחת ההלוואה תאריך סיום תשלומים משוער סכום ההלוואה המקורי יתרת חוב בהלוואה החזר חודשי בהלוואה
במידה וקיימת הלוואה נוספת , לחץ כאן

הוצאות קבועות אחרות:

מהות ההוצאה יתרת ההתחייבות תשלום חודשי קבוע
במידה וקיימת הוצאה נוספת , לחץ כאן

היסטוריית הלוואות מגמ"ח:

שם הגמ"ח תאריך סיום ההלוואה סכום הלוואה מקורי יתרת חוב בהלוואה החזר חודשי
במידה וקיימת הלוואה נוספת , לחץ כאן

פרטי הנכס של הדירה הנרכשת וההלוואה:

רשימת מסמכים שצריך להעביר ([email protected]) :

1. צילומי ת.ז. (אם ביומטרי – נא לצלם משני הצדדים) + ספחים פתוחים
2. אישורי בנק – היסטוריית חשבון שלושה (3) חודשים
3. אישור ניהול חשבון בנק
4. חוזה מכר חתום + נספח לוח התשלומים
5. דו"ח מש"ח / מסמ"ק + הצהרה ( מוכר + רוכש )
6. מצב חשבון מול קבלן + העתקי שוברים ששולמו
7. פירוט הלוואות וגמ"חים ( מסמכי ריכוז הלוואות )
8. אם יש משכנתא – מסמכי ריכוז הלוואה מהבנק
9. אברך / סטודנט: אישור כולל / לימודים
10. שכיר: 3 תלושי שכר אחרונים ( אם החברה בבעלותו – שומת מס של החברה )
11. עצמאי/ת: אישור רו"ח שנה נוכחית ושומת מס שנה אחורה
12. ציון פייקו לכל הלווים (BDI/D&B ) [להוצאת ציוני פייקו לחצו כאן ]
13. את הערבות שקיבלתם בגין התשלומים שבוצעו עד כה + מכתב החרגה מותנה
14. מקרים נוספים:
a. לגרושים – הסכם גירושין
b. לבעלי דירות – הסכם שכירות + אישור חברה משכנת / טאבו
c. אישורי קצבת נכות / קצבת זקנה / קצבת שארים
d. הסכם ממון במידה וקיים.

בהינתן הצורך / ע"מ לקבל ציון גבוה יותר במודל החיתום , תוכלו לצרף לשאלון זה מסמכים תומכים כדלהלן:

- אישור בעלות על נכסים / נסח טאבו
- אישור על צבירת קרן פנסיה
- אישור על צבירת קרן השתלמות
- אישור גמ"ח
- אישורי השכלה גבוהה

את המסמכים יש להעביר באמצעות המייל : [email protected]
עוד רגע וסיימנו ,

הצהרות המבקשים:
כל הנתונים שנמסרו בטופס הבקשה נכונים ושלמים והמלווה יהיה רשאי לעשות בהם שימוש לצורך בדיקת הבקשה למתן אישור להעמדת הלוואה לטובתנו. אישור העמדת ההלוואה, אם יינתן, מותנה בכך שכל הנתונים שנמסרו על ידנו אכן יאומתו במסמכים שנתבקש להמציא למלווה, ואכן נמציא בפועל ו/או בכל דרך אחרת כפי שנדרש ע״י המלווה וכן בתנאי שלא יתגלו למלווה נתונים משמעותיים נוספים שלא פורטו בבקשה זו.
ידוע לנו כי בקשה זו אינה מחייבת את המלווה וכי רק הסכם הלוואה חתום ומאושר ע"י המלווה יהווה מסמך מחייב לשני הצדדים. המלווה רשאי לסרב ליתן לנו הלוואה, כולה או חלקה, אם בכל עת שהיא המלווה יקבע, כי כתוצאה משינוי כלשהו בהוראות הדין ו/או בהוראות/הנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ניצול ההלוואה הינו בלתי חוקי, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה ו/או בכל הסכם ו/או מסמך אחר עליו נחתום עם המלווה.
לצורך בחינת הבקשה להעמדת ההלוואה ולצורך העמדת ההלוואה וניהולה וקבלת החלטות הדרושות בקשר עמן נדרשנו ו/או נידרש, למסור למלווה, מפעם לפעם, פרטי זיהוי אישיים וכן פרטים ונתונים נוספים. הובא לידיעתנו כי מסירת חלק מן הפרטים והנתונים נדרש על פי דין ומסירת פרטים ונתונים אחרים הינם בהתאם לרצוננו והסכמתנו. המידע, הפרטים והנתונים שנמסרים ו/או שיימסרו למלווה, יוחזקו כולם או חלקם, במאגרי המידע אצל המלווה ו/או אצל גופים העוסקים בצד הטכני של אותם נתונים עבור המלווה ו/או אצל הגופים להם רשאי המלווה להעביר פרטים ו/או נתונים בהתאם לבקשה זו ו/או בהתאם להסכם ההלוואה.
לצורך עמידת המלווה בדרישות כל דין, ו/או לצורך ביצוע הוראות מסמכי ההלוואה (ככל שזו תאושר על ידי המלווה), המלווה יהיה רשאי למסור לגופים להם רשאי המלווה להעביר מידע בהתאם להסכם ההלוואה, וכן לקבל מכל גוף כאמור, מידע, נתונים ומסמכים הקשורים אלינו ואל הנכס המשועבד לטובת המלווה במסגרת ההלוואה וכן מידע אודותינו ואודות הנכס כאמור המצוי ו/או שיהיה מצוי בידי הגוף מוסר המידע, והכל לרבות בהתייחס למידע שחלה עליו חובת סודיות ו/או חובת שמירת הפרטיות.

אני מסכים - חתימת הלקוח:אין בהגשת בקשה זו או באישורה או באינפורמציה המקדמית שנמסרה לנו בקשר עם ההלוואה, משום התחייבות כלשהי של המלווה להעניק לנו את ההלוואה המבוקשת ו/או התחייבות כלשהי לגבי תנאי ההלוואה ו/או המועדים בה יינתנו ו/או כל דבר אחר בקשר עם ההלוואה.

הרינו להודיעך כי במסגרת הבקשה להעמדת ההלוואה על הלווים להעמיד ביטוחי חיים וביטוח נכס כפי שיקבע על ידי המלווה , במידה ותאושר הלוואתכם על ידי המלווה , יצור עמכם קשר סוכן ביטוח לצורך מתן הצעה ( לא מחייבת ) אטרקטיבית ותחרותית למחירי השוק.
מתן האשראי, שיעור הריבית, קביעת הביטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי והוראות כל דין, נהלי החברה ואישורה.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חתימות המבקשים

פרטי המבקשים מבקש 1 מבקש 2
שם פרטי + שם משפחה
ת.ז.
תאריך
חתימה
חתימת מבקש 1

חתימת מבקש 2